La Generalitat i l’Església Catòlica formalitzen la seua col·laboració en la Comunitat

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat el Decret que crea la Comissió Mixta de cooperació entre la Generalitat i les tres diòcesis de la Comunitat Valenciana ( diòcesi de València, d’Oriola- Alacant i la de Sogorb-Castelló) a més de la Diòcesi de Tortosa pel que fa al territori que està en la Comunitat Valenciana.

Per a això s’estableix la Comissió com un òrgan col·legiat que assessorarà en matèria de protecció del patrimoni cultural, ensenyament i educació, assistència sanitària en centres hospitalaris així com assistència social i justícia, sobre la base de la competència que té la Generalitat en aquestes matèries.

El Decret regula tant la composició com el funcionament de la Comissió Mixta que estarà presidida pel cap del Consell i la vicepresidència l’ocuparà l’arquebisbe de València.

A més el ple de la Comissió estarà format per la presidència, la vicepresidència i deu vocalies, cinc en representació de la Generalitat que ostentaren els consellers titulars de les conselleries competents i cinc en representació de l’Església Catòlica que seran el Bisbe d’Oriola-Alacant, el Bisbe de Sogorb-Castelló, el Bisbe de Tortosa, el Vicari General-Moderador de la Cúria de la Diòcesi de València, i un Bisbe, sacerdot o laic designat pels Bisbes amb territori en la Comunitat Valenciana.

Àmbits de col·laboració

En matèria de patrimoni cultural el Decret recull que la comissió assessorarà l’administració en l’establiment de quants protocols, procediments, metodologies i criteris d’actuació coordinada siguen necessaris per a garantir la protecció, conservació i difusió del Patrimoni Cultural Valencià, en qüestions que afecten exclusivament béns de titularitat de l’Església Catòlica, així com l’establiment de les bases per a l’ús d’aquests béns amb caràcter científic o artístic, sempre que no afecten l’ús cultural i pastoral pel qual van ser creats. En aquest marc de col·laboració es podran proposar plans d’intervenció conjunta que asseguren la més eficaç protecció del Patrimoni Cultural Valencià.

En matèria d’educació l’objectiu de la Comissió mixta és d’assessorar en establiment de quants protocols, necessaris per a garantir, en els centres públics docents que depenen de la Generalitat, el dret dels pares i mares, tutors i tutores, en coherència amb les seues conviccions religioses, reben l’ensenyament de la religion catolica, asi com estudiar i proposar quantes mesures i accions siguen necessàries per a garantir l’ensenyament de la religion catolica en els centres docents públics de la Generalitat i dotar-los del professorat de religió necessari.

En matèria de sanitat el decret estableix que la col·laboració entre totes dues institucions se centrarà en assessorar l’Administració en l’establiment de quants protocols, procediments, que siguen necessaris per a garantir l’assistència religiosa als ciutadans i ciutadanes que professen la religió catòlica i estiguen internats o internades als hospitals públics valencians

En matèria d’assistència social l’objectiu és garantir la prestació de serveis socials de les per les institucions de l’Església Catòlica que els presten en el marc de la llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la Comunitat

Finalment, en matèria de justícia, la comissió servirà per a assessorar l’administració per a la promoció del dret a la llibertat religiosa i de culte dels individus i de les comunitats.

Reunions ordinàries cada sis mesos

El Decret estableix que la Comissió es reunirà una vegada cada sis mesos, amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, quantes vegades siga convocada per la presidència, a iniciativa pròpia o a proposta de, almenys, una tercera part de les vocalies.

A més podran assistir a les sessions de la Comissió i de les Comissions delegades, amb veu, però sense vot, les persones que la presidència o la vicepresidència estimen convenient per raó de la seua competència o coneixement dels assumptes a tractar, bé siga a títol individual o en representació d’altres entitats o institucions.

Per a la vàlida adopció d’acords serà suficient la majoria simple dels membres assistents, dirimint els empats el vot de qualitat de la presidència.

A més el Decret també regula la creació de comissions delegades, una per cada matèria de col·laboració, formades per una presidència, una vicepresidència i huit vocalies, quatre en representació de la Generalitat i una en representació de la Diòcesi. La presidència recaurà en la persona titular de la conselleria competent per raó de la matèria, mentre que la vicepresidència recaurà en la persona que designe l’Arquebisbe de València.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *